Na osnovu člana 36. Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), HERBA–MARKET DOO, dana 29.02.2024. godine, donosi ove

OPŠTE USLOVE I PRAVILA PRISTUPA I KORIŠĆENJA LOYALTY PROGRAMA – „BONUS SYSTEM LOYALTY KARTICA“ HERBA MARKET DOO

 

Ne važi za virmanska plaćanja, tj. za plaćanja preko računa.
       

 

OPŠTI USLOVI

Uvodne odredbe

 • Nosilac Loyality programa – Herba-Market doo, G. Han, ul. Savska 10, 18000 Niš, mat. br.07388365, kao izdavalac BONUS SYSTEM LOYALTY KARTICE i nosilac programa lojalnosti koje u svojim maloprodajnim objektima i online prodavnici ili na drugi način pruža mogućnost korišćenja Loyalty kartice i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti, ujedno i rukovalac baze podataka o ličnosti za sve registrovane korisnike programa (dalje: Herba-Market ili Nosilac ili Izdavalac).
 • Loyalty Program „BONUS SYSTEM LOYALTY KARTICA“ – je poseban program pogodnosti, bliže uređen odlukom nosioca Loyality programa i Izdavaoca kartice pod uslovima izdavaoca i pod nazivom HERBA-MARKET LOYALTY PROGRAM (dalje: Loyalty program).
 • BONUS SYSTEM LOYALTY KARTICA – dokument u fizičkom obliku, kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima HERBA-MARKET LOYALTY PROGRAM (u daljem tekstu: Loyalty kartica). 
 • Korisnik Loyalty kartice – kupac koji pristupi HERBA-MARKET LOYALTY PROGRAM-u i koristi Loyalty karticu prilikom kupovine za pogodnosti koje mu pruža Herba-Market (u daljem tekstu: Korisnik).
 • Loyalty račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa ovim Opštim uslovima.

Opšte odredbe

 • Ovim Opštim uslovima regulišu se prava i obaveze kupca kao Korisnika Loyalty kartice, prava i obaveze Izdavaoca kartice odnosno nosioca Loyalty programa.
 • Korišćenje kartice i učešće u Loyalty programu predstavlja pravni odnos koji se uspostavlja između Korisnika i Izdavaoca po principu Ugovora po pristupu te će Korisnik izjavom o pristupu (davanjem saglasnosti) zasnovati Ugovor o pristupanju Loyalty programu Herba-Marketa.
 • Potpisivanjem saglasnosti za učešće u programu i korišćenje Loyalty kartice, Korisnik pristupa Loyalty programu čime prihvata ove Opšte uslove, učešće u Loyalty programu i način i uslove korišćenja Herba-Market Loyalty kartice.
 • Svako lice koje popuni pristupnicu sa svim neophodnim podacima u svoje ime, popunjavanjem papirne pristupnice ili davanjem saglasnosti putem elektronske forme u okviru veb sajta na  www.herba-market.co.rs aplikacije, postaje Korisnik programa lojalnosti i pristaje na ove Opšte uslove korišćenja Herba-Market Loyalty kartice iz ovih Opštih uslova.
 • Korisnik Herba-Market LOYALTY PROGRAMA može biti fizičko lice, starije od 18 godina, sa prebivalištem u Republici Srbiji ili pravno lice pri čemu pravna lica mogu koristiti benefite i pogodnosti članstva u Loyalty programu samo u slučaju da kupovinu obavljaju u maloprodajnim objektima ili putem webshop-a, pod istim uslovima koja važe i za fizička lica.
 • Loyalty kartica je vlasništvo Izdavaoca kartice i ne glasi na ime Korisnika. Istovremeno, ime Korisnika i podaci koji služe za identifikaciju korisnika i komunikaciju sa korisnikom, a po pitanju usluga i pogodnosti koje pruža Izdavalac u okviru Loyalty programa, evidentirani su u elektronskoj bazi podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) i Politikom privatnosti Herba-Marketa.

Pogodnosti Loyalty programa

 • Korisnik Herba-Market Loyalty kartice, kroz kupovinu proizvoda koji su uključeni u Loyalty program, prikuplja bodove (u daljem tekstu – bod) koji predstavljaju pogodnost za kupovinu time što se korišćenjem stečenih bodova prilikom svake naredne kupovine može umanjiti cena proizvoda, u skladu sa ovim Opštim uslovima .Za svaku pojedinačnu kupovinu, korisnik Herba-Market Loyalty kartice ostvaruje Bodove u visini od 8% od vrednosti kupljene robe, po paritetu 1RSD=1Bod.
 • Prikupljene Bodove, Korisnik ostvaruje pravo da koristi po istom paritetu (1Bod=1RSD) kao iznos za neku od narednih kupovina svih artikala iz asortimana Izdavaoca u maloprodajnim objektima i preko webshop-a, osim artikala za čiju kupovinu nije dozvoljeno korišćenje ostvarenih bodova po ovim Opštim uslovima ili po po odluci Izdavaoca.
 • Pri iskorišćavanju bodova prilikom kupovine, Korisniku se uračunavaju novi Bodovi i to za iznos od razlike vrednosti kupovine i iskoriščenih bodova.
 • Ostvarene Bodove Korisnik može koristiti u celini ili u određenom iznosu, pri čemu broj korišćenih Bodova ne može umanjiti račun ispod iznosa od 0,5 dinara.

Rok važenja bodova

 • Dodeljene Bodove moguće je iskoristiti najkasnije u roku od 365 dana od momenta dodeljivanja. Nakon isteka tog perioda, istekli Bodovi se poništavaju.
 • Stanje ostvarenih Bodova se nalazi na fiskalnom isečku koji se dobija pri korišćenju kartice. Na nefiskalnom isečku/slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.
 • Izdavalac će omogućiti Korisniku pristup podacima o ostvarenim Bodovima i kupovinama putem mejla ili neposrednom proverom u maloprodajnom objektu.

Korišćenje Loyalty kartice

 • Nakon popunjavanja pristupnice u papirnoj formi u maloprodajnom objektu Herba-Marketa, Korisnik dobija personalizovanu  Loyalty karticu odmah.
 • Ukoliko je elektronska pristupnica popunjena, Korisnik  će u roku od 15 radnih dana dobiti na korišćenje personalizovanu  Loyalty karticu i ona će mu biti uručena slanjem na kućnu adresu.
 • Prilikom kupovine u maloprodajnom objektu, Korisnik je obavezan da prodavcu prezentuje Loyalty karticu kako bi ista mogla da se očita i time registruje prikupljanje Bodova Korisnika.
 • Kod online kupovine putem sajta Izdavaoca, Korisnik će uneti broj kartice prilikom zaključivanja porudžbine.
 • Korisnik Bodove može iskoristiti u maloprodajnom objektu saopštavanjem prodavcu koji broj bodova želi da iskoristi, a prilikom online kupovine, ovaj podatak, odnosno broj Bodova koje koristi za ostvarivanje pogodnosti, Korisnik unosi u Napomenu prilikom zaključivanja porudžbine.
 • Svaki korisnik ima pravo na jednu (1) Herba-Market Loyalty karticu. Izdavanje prve Herba-Market Loyalty kartice je besplatno, a svako reizdavanje, iz bilo kog razloga, povlači trošak reizdavanja koji je definisan tarifom i to naplatom od Bodova.
 • Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja  Loyalty kartice, Izdavalac može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati preko jedne Loyalty kartice po određenom kriterijumu (broj kupovina, iznos kupovina, artikala…) na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija po  Loyalty kartici u određenom vremenskom periodu.
 • Korisnik  Loyalty kartice u obavezi je da gubitak, krađu ili oštećenje Herba-Market Loyalty kartice prijavi Izdavaocu na broj 018/210-843 u vremenu od 08.00h do 15.30h radnim danima i od 08.00h do 15.00h subotom ili da isto učini u bilo koje doba putem E-maila info@herba-market.co.rs
 • Reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje Herba-Market Loyalty kartice,Korisnik  može dobiti na broj 018/210-843 u vremenu od 08.00h do 15.30h radnim danima i od 08.00h do 15.00h subotom ili putem E-maila info@herba-market.co.rs
 • Herba – market Loyalty karticu može koristiti samo registrovani Korisnik. Izdavalac zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet Korisnika kartice ili lica koje se predstavlja kao Korisnik.
 • Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba biće sankcionisani u skladu sa zakonskim aktima i povlače trajno oduziman Loyalty kartice.

Obrada ličnih podataka Korisnika Herba-Market Loyalty kartice

 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, na osnovu podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
 • Herba-Market doo Gadžin Han, ul. Savska 10, 18000 Niš, mat. br. 07388365, kao rukovalac i izdavalac Herba-Market Loyalty kartice u potpunosti i na svaki način će zaštititi privatnost korisnika tako što će zakonito, pošteno i transparentno obrađivati lične podatke Korisnika, u svrhu u koju su lični podaci dati, koristiće ih u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati i u svemu će sa podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politikom privatnosti koja je bliže uređena i dostupna na https://www.herba-market.co.rs/politika-privatnosti/
 • Neophodno je da ove Opšte uslove pročitate i da se informišete na navedenom linku koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost.
 • Pristupanjem našem programu lojalnosti potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili opšte uslove korišćenja iz ovih Opštih uslova, da ste pristupom Loyalty programu zasnovali ugovorni odnos, te da ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, obimu i načinu korišćenja Vaših ličnih podataka, odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Izdavalac se obavezuje da će sve prikupljene podatke obrađivati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti), kao i svim pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji, po najvišim standardima koje Herba-Market primenjuje u svom poslovanju.
 • Herba-Market koristi samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje Ugovora o pristupanju programu lojalnosti, odnosno postizanju svrhe programa lojalnosti – nagrađivanje vernih kupaca kroz na način koji propisuju ovi Opšti uslovi. Prihvatanjem opštih uslova, članovi programa lojalnosti prihvataju primanje obaveštenja o proizvodima Herba-Marketa, popustima i akcijama.
 • Obrada podataka Korisnika  Loyalty kartice vrši se u skladu sa članom 12. st. 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovih Opštih uslova.
  Svrha obrade ličnih podataka Korisnika je pristupanje programu lojalnosti i ostvarivanje pogodnosti koje predviđa program lojalnosti, a koje su navedene ovim Opštim uslovima.
 • Za pristupanje programu lojalnosti Korisnik je u obavezi da dostavi lične podatke navedene u pristupnici: ime i prezime, datum rođenja, ulica i broj, poštanski broj, mesto stanovanja, broj mobilnog telefona i imejl, pri čemu su podaci označeni zvezdicom obavezni, jer su neophodni u svrhu identifikacije Korisnika i pristupanja programu lojalnosti. Bez ovih obaveznih podataka Korisnik ne može pristupiti programu lojalnosti.
 • Izdavalac će podatke Korisnika čuvati sve vreme dok je Korisnik član Loyalty programa i u slučaju prestanka članstva, iste obrisati u roku od 90 dana od dana prestanka članstva.
  Korisnik je u obavezi da svoje lične podatke ažurira, u slučaju bilo kakvih promena, a u cilju ugovorenog načina koiršćenja pogodnosti iz Loyalty programa. Sve promene u ličnim podacima koji su obavezni za popunjavanje u pristupnici, Korisnik će dostaviti Izdavaocu slanjem zahteva na mejl info@herba-market.co.rs ili pozivom na broj telefona  018/210-843.
 • Herba-Market može razmenjivati lične podatke samo sa obrađivačima podataka koji u njegovo ime,  kao rukovaoca podacima, obrađuju podatke o ličnosti na osnovu pismenog ugovora i pismenih uputstava. U skladu sa ugovornim odnosom sa Izdavaocem kao rukovaocem, obrađivači su dužni da preduzmu sve potrebne mere zaštite ličnih podataka s tim da je Herba-Market, kao rukovalac u obavezi da zadrži kontrolu nad ličnim podacima i odgovornost za korišćenje ličnih podataka, a sve ostale obrađivače obaveže odgovarajućim ugovorima na postupanje sa ličnim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • U cilju ostvarivanja pogodnosti, što je i svrha pristupanja programu lojalnosti prihvatanjem ovih Opštih uslova, Herba-Market obrađuje samo one lične podatke koji se nalaze u okviru pristupnice, odnosno do kojih je došao putem elektronske pristupnice, preko sajta, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Lični podaci koriste se za obaveštavanje korisnika o popustima i pogodnostima, kao i za analize prodajnih aktivnosti, i to preko kontakata koja su fizička lica dostavila Herba-Marketu putem pristupnice.
 • Korisnik, potpisivanjem pristupnice i prihvatanjem ovih Opštih uslova, u skladu sa članom 12. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, daje saglasnost, u cilju poboljšanja korisničkog iskustva, da mu Herba-Market  može slati marketinške poruke koje su prilagođene interesovanjima Korisnika, kroz marketinške kanale. Ukoliko je dao saglasnost za prijem obaveštenja o pogodnostima putem marketinških kanala, Herba-Market može koristiti mejl adresu Korisnika ili broj telefona za slanje personalizovanih poruka koje se odnose na aktuelne promocije, popuste, marketinške aktivnosti i obaveštavanje o drugim pogodnostima koje predstavljaju personalizovanu ponudu, na koji način će se Korisniku olakšati kupovina pojedinih proizvoda. Saglasnost za prijem newsletter-a i/ili marketinškog materijala i kreiranje personalizovanih ponuda, Korisnik može opozvati u svakom trenutku, u skladu sa članovima 10. i 11. Politike privatnosti, slanjem zahteva na imejl info@herba-market.co.rs
 • U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Korisnik ima sledeća prava:
  -Pravo na informisanje o ličnim podacima koji su povereni Izdavaocu
  -Pravo na pristup podacima
  -Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka
  -Pravo na prigovor na obradu podataka
  -Pravo na prenosivost ličnih podataka (ako je primenljivo)
  -Pravo na podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
  Sve izmene Politike privatnosti biće objavljene na sajtu http://www.herba-market.co.rs

Važna napomena

 • Članstvo u programu lojalnosti nije obavezno. Ako ne želite da primate obaveštenja o proizvodima, da ostvarujete popuste, da učestvujete u akcijama i pogodnostima Loyalty programa – ne morate biti član, a kupovinu svih proizvoda Herba-Marketa možete ostvarivati i bez navedenog članstva u Loyalty programu.

Promena uslova korišćenja

 • Herba-Market kao izdavalac Herba-Market Loyalty kartice zadržava pravo da u svakom trenutku povuče Herba-Market Loyalty karticu iz upotrebe kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove, uz obavezu da obaveštenje o tome istakne u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Herba-Market i na sajtu: www.herba-market.co.rs
 • Herba-Market se obavezuje da na odgovarajući način obavesti korisnike Herba-Market Loyalty kartice o promeni uslova korišćenja, a Korisnik može, ako se ne slaže sa navedenim uslovima, otkazati korišćenje navedene kartice, odnosno otkazati članstvo u programu lojalnosti i zatražiti ukidanje svog korisničkog naloga. Ako u roku od 8 (osam) dana od obaveštenja o navedenim promenama Korisnik ne zatraži ukidanje naloga, smatraće se da prihvata Opšte uslove pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja.
 • Korisnik Herba-Market Loyalty kartice u svako doba ima pravo da otkaže članstvo u programu lojalnosti i da zahteva brisanje svog korisničkog računa, slanjem zahteva na E-mail info@herba-market.co.rs
 • Bilo kakva izmena ili brisanje uslova i pravila korišćenja stupa na snagu trenutkom objave na veb-sajtu: www.herba-market.co.rs i isticanjem u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Herba-Marketa.

Prihvatanje opštih uslova korišćenja ovog ugovora

 • Korisnik Herba-Market Loyalty kartice pristaje na Opšte uslove korišćenja Herba-Market Loyalty kartice svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje svojeručnim potpisom/potvrdom na papirnoj pristupnici ili davanjem elektronske saglasnosti.

U Nišu, 29.02.2024. godine